ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ

Konica Minolta

Από 75,00€ τον μήνα έως 0,005€ την σελίδα.

Από 20 σελίδες έως 45 σελίδες το λεπτό.

Από 1 μέρα έως 5 χρόνια.

Τώρα Μίσθωση και έγχρωμων φωτοαντιγραφικών Konica Minolta

 
 
 

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ οφείλει να παρέχει στον ΜΙΣΘΩΤΗ όλα τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και γενικά όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, για τυχόν επισκευές και γενικά την καλή και αποδοτική λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Στις παροχές αυτές δεν περιλαμβάνεται το κόστος του χαρτιού, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον ΜΙΣΘΩΤΗ. Η υποχρέωση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων αφορά μόνο τις επισκευές και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση φθορών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΜΙΣΘΩΤΗ λόγω κακής χρήσης ή χρήσης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο προβλέπει ο κατασκευαστής του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επισκευής βαρύνει τον μισθωτή.

 
 

 

.

Konica 7020 Konica 7030 Konica 7022 Konica 7130 Konica 7145 Konica 7222 Konica 7228 Konica 7235 Konica Minolta bizhub 250  Konica Minolta bizhub C250